ΑΡΙΑΔΝΗ-Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, Φάση Β

You are here:

Το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής περιλαμβάνεται στα έργα Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά και μεγάλης σπουδαιότητας ευρύτερο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), που έχει χαρακτηριστεί με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας ΗΛ/Β/Φ8/2954/οικ. 184578/12.12.2017 ως έργο “γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας”, περιλάμβανε σε πρώτη φάση (Φάση Ι) τη διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΕΡ) με την Πελοπόννησο και σε δεύτερη φάση (Φάση ΙΙ) περιλάμβανε τη διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) με την Αττική. Το συνολικό έργο συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή και Εθνική προσπάθεια για μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με μεταφορική ικανότητα 1.000 MW, αποτελεί τη νησιωτική διασύνδεση με τη μεγαλύτερη ισχύ στον κόσμο, μαζί με τη Σαρδηνία. Η νέα αυτή διασύνδεση, πέρα από την συμβολή της στην προώθηση σε καθαρές μορφές ενέργειας, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, έχει σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού όλοι οι καταναλωτές της χώρας θα εξοικονομήσουν χρήματα μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς ρεύματος. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου δημιουργείται πλήθος νέων θέσεων εργασίας, ενώ οι εκπομπές CO2 θα μειωθούν κατά περίπου 500.000 τόνους ετησίως και οι ρύποι για την παραγωγή ενέργειας στο νησί θα μηδενιστούν, με τα φουγάρα των τοπικών σταθμών να σβήνουν οριστικά.

Στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» εντάσσεται η  Φάση ΙΙ του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης της Κρήτης αφορά τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, η οποία υλοποιείται με τμηματοποίηση σε δύο (2) στάδια:

  • το 1ο Στάδιο με πόρους του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (κωδικός ΟΠΣ 5217607 και τίτλος “ “Επιχορήγηση της ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, για το Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2x500MW, Κρήτη – Αττική / 1ο στάδιο”), και
  • το 2ο Στάδιο με πόρους του ΠΕΚΑ 2021-2027.

Η ολοκλήρωση του ευρύτερου έργου οδηγεί στην πλήρη απεξάρτηση του νησιού της Κρήτης από τις μονάδες παραγωγής με καύσιμο πετρέλαιο, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας. Οι δύο φάσεις του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική συνιστούν το μεγαλύτερο έργο σε επίπεδο προϋπολογισμού, τεχνολογικής καινοτομίας και πολυπλοκότητας που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

https://www.ariadne-interconnection.gr