Διακηρύξεις Διαγωνισμοί ΔΑ

You are here:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία» ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση Τεχνικής Βοήθειας, άρθρο 14, δημοσιεύει κατάλογο αναθέσεων παρελθόντος έτους που έχουν συναφθεί για την υποστήριξη του έργου της, με προσδιορισμό του αντικειμένου της ανάθεσης, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων.