Επιχορήγηση ΕΑΓΜΕ για την Υλοποίηση του “Δικτύου παρακολούθησης Υπογείων Νερών Ελλάδας (ΔΙΠΥΝΕ)

Κωδικός ΟΠΣ:

6007197

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Ειδικός στόχος:

v. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Δράση:

5.5.64.3 : Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα,πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας κατά την ΠΠ 2021-2027

Πεδίο Παρέμβασης:

064 Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

6.576.044,42 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

Ημερομηνία ένταξης:

24/05/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/04/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα