Έργα Διευθέτησης Ρέματος Σαπφούς

Κωδικός ΟΠΣ:

6003536

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Ειδικός στόχος:

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Δράση:

2.4.58.2- Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

Πεδίο Παρέμβασης:

058 Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

27.057.800,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία Έναρξης:

01/04/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής