Φιλοξενία, Διαχείριση, Ανάπτυξη, Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση της Ιστοσελίδας – Ιστότοπου του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027

Κωδικός ΟΠΣ:

6012098

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Δράση:

9.179.1- Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Πεδίο Παρέμβασης:

179 Πληροφόρηση και επικοινωνία

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

27.900,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" & "Πολιτική Προστασία"

Ημερομηνία ένταξης:

25/06/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

31/05/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2027

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα