Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Κωδικός ΟΠΣ:

6005953

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 05 "Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων"

Ειδικός στόχος:

v. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Δράση:

064

Πεδίο Παρέμβασης:

Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

623.065,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ημερομηνία ένταξης:

20/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

19/05/2023

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

19/11/2025

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Κρήτης

Σχετικά αρχεία