Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμούς Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠ.ΕΝ.

Κωδικός ΟΠΣ:

6006894

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Δράση:

9.182.2.9.1. - Ενίσχυση της Ικανότητας των Αρχών του Κράτους Μέλους, των Δικαιούχων και των οικείων Εταίρων

Πεδίο Παρέμβασης:

182 Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

580.000 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων - ΥΠΕΝ

Ημερομηνία ένταξης:

26/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/03/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής