Υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης του Προγράμματος “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ με Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Ανάπτυξη – Συντήρηση Εξοπλισμού, Λογισμικού κλπ

Κωδικός ΟΠΣ:

6003796

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Δράση:

9.181.1 "Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων", 9.182.1 "Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων"

Πεδίο Παρέμβασης:

181 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

2500000 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Ημερομηνία ένταξης:

14/12/2023

Ημερομηνία Έναρξης:

21/01/2022

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2027

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής