Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην Δευτερογενή Νομοθεσία

Κωδικός ΟΠΣ:

6011281

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Δράση:

9.181.1- Αξιολόγηση και Μελέτες, Συλλογή Δεδομένων

Πεδίο Παρέμβασης:

181 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

578.460,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων - ΥΠΕΝ

Ημερομηνία ένταξης:

05/07/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/05/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2024

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα