Έργα Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Υποστηρικτικές Δράσεις στην Περιφέρεια Κρήτης

Κωδικός ΟΠΣ:

5171236

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Εφαρμογή Στρατηγικών Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων (Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος:

Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Δράση:

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μέτρων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμυρών

Πεδίο Παρέμβασης:

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

14517692 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Περιφέρεια Κρήτης

Ημερομηνία ένταξης:

31/08/2022

Ημερομηνία Έναρξης:

24/03/2020

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2023

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Κρήτης

Σχετικά αρχεία