Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Δέλτα

Κωδικός ΟΠΣ:

5180686

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων

Ειδικός στόχος:

Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Πεδίο Παρέμβασης:

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

9345476 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα

Ημερομηνία ένταξης:

23/12/2022

Ημερομηνία Έναρξης:

29/07/2022

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2024

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Σχετικά αρχεία