Ετήσια επανεξέταση επιδόσεων

You are here:

Η επανεξέταση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 για την επίτευξη των στόχων συνεισφοράς του επιχειρείται στη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου στη βάση αξιολόγησης, ή και ειδικών αναγκών τροποποίησης  του Προγράμματος που συντρέχουν κατά την φάση της υλοποίησής του. Οι σχετικές εκθέσεις επανεξέτασης που συντάσσονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, νέες προσκλήσεις, πρόοδο υλοποίησης του αρχικού σχεδιασμού και επίτευξης στόχων και εφαρμογή αρχών που έχουν οριστεί κατά την έγκριση του Προγράμματος.

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται οι Εκθέσεις Επανεξέτασης του Προγράμματος  «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Σχετικά αρχεία

1η Επανεξέταση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027