Εξειδίκευση Προγράμματος

You are here:

Η εξειδίκευση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, αποτελεί το υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση νέων προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση του ίδιου του Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητές του. Η εξειδίκευση, στη βάση χάραξης κριτηρίων επιλογής πράξεων ή καθορισμού μεθοδολογίας υλοποίησης,  εφαρμόζει τις αρχές της μη διάκρισης, της διαφάνειας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την μεγιστοποίηση της συμβολής της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται οι Εξειδικεύσεις του Προγράμματος  «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

1η Εξειδίκευση Δράσεων

2η Εξειδίκευση Τηλεθερμάνσεις

3η Εξειδίκευση Δράσεων

4η Εξειδίκευση Δράσεων

5η Εξειδίκευση Δράσεων

6η Εξειδίκευση Δράσεων

7η Εξειδίκευση Δράσεων

8η Εξειδίκευση Δράσεων

9η Εξειδίκευση Δράσεων

10η Εξειδίκευση Δράσεων