Οδηγίες – Υποχρεώσεις

You are here:

«Υποχρέωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης είναι η τήρηση της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και η εφαρμογή  του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Προγράμματος και των Πράξεων» .

Για την υποβοήθηση των δικαιούχων του Προγράμματος, παρατίθενται παρακάτω βασικές οδηγίες και εργαλεία του ΣΔΕ, που διευκολύνουν την υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων στοιχείων και τη συνεργασία του δικαιούχου με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σε όλες τις διαδικασίες της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027».   

Οδηγίες

Διαδικασίες