Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου “ΑΣΦΑ” Αλεξανδρούπολης – Φάση Β’

Προτεραιότητα :

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Κωδικός Πρόσκλησης:

1.3.185.1

Κωδικός ΟΠΣ:

11033

Ειδικός Στόχος:

iii. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

28/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

30000000 €

Δικαιούχοι:

GASTRADE Ανώνυμη Κατασκευαστική και Τεχνική Εταιρεία Φυσικού Αερίου

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτείται η ολοκλήρωση της Β’ Φάσης της τμηματοποιημένης πράξης με MIS 5130692 και τίτλο «Επιχορήγηση της GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ για την υλοποίηση του έργου “Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου «ΑΣΦΑ» Αλεξανδρούπολης”» η Φάση Α’ του οποίου συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Έρευνα, Καινοτομία» 2014-2020.
Μέσω της  πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν οι εργασίες ολοκλήρωσης που απαιτούνται για τη θέση σε πλήρη λειτουργία του έργου, σε συνέχεια αυτών που εκτελέστηκαν στη Φάση Α’ αυτού και χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ ΑνΕΚ 2014-2020 μέσω της ως άνω αναφερόμενης πράξης.