Εξυγίανση και Αποκατάσταση Εδάφους, Αποκατάσταση Βιομηχανικών Χώρων και Μολυσμένων Εκτάσεων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο Ανενεργό Μεταλλείο Κίρκης, Νομού Έβρου

Προτεραιότητα :

03 Αστική Αναζωογόνηση

Κωδικός Πρόσκλησης:

3.7.73.1

Κωδικός ΟΠΣ:

1368

Ειδικός Στόχος:

vii. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

10000000 €

Δικαιούχοι:

Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.),

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Μέσω της Πρόσκλησης θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν στην αποκατάσταση της περιοχής του εργοστασίου εμπλουτισμού και των λιμνών τελμάτων του δημόσιου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης Έβρου, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), όπου προβλέπεται η υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος για την καταγραφή και αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης βιομηχανικών – επικίνδυνων αποβλήτων και αποσκοπεί στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ρυπασμένων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα χώρων.