Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Σύνταξη και Αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας Αειφόρου Δόμησης

Προτεραιότητα :

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Κωδικός Πρόσκλησης:

9.181.1.2

Κωδικός ΟΠΣ:

8374

Ειδικός Στόχος:

Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)

Γεωγραφική περιοχή:

Ελλάδα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

20/03/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

50.000 €

Δικαιούχοι:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)