Ολοκληρωμένες Δράσεις για τη Διατήρηση και Διαχείριση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000, των Ειδών, των Οικοτόπων και των Οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Υλοποίηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης

Προτεραιότητα :

06 Προστασία της βιοποικιλότητας

Κωδικός Πρόσκλησης:

6.7.78.4

Κωδικός ΟΠΣ:

11138

Ειδικός Στόχος:

vii. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

5855000 €

Δικαιούχοι:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ)

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία δράσεων «Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης ειδών και οικοτόπων και Σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους». Συγκεκριμένα η  Πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση της εφαρμογής των διατάξεων των Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ) για είδη και τους τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ)