Ολοκλήρωση Τμηματοποιημένων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Προτεραιότητα :

02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κωδικός Πρόσκλησης:

2.4.58.1.Τ

Κωδικός ΟΠΣ:

11254

Ειδικός Στόχος:

iv. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Δήμος Καρύστου

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

05/07/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

26500000 €

Δικαιούχοι:

1. ΥΠΥΜΕΤ/Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19)
2. Περιφέρεια Αττικής
3. Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
4. Δήμος Καρύστου

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη Δράση που περιλαμβάνεται στην κατηγορία δράσεων «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών».

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν τμηματοποιημένα έργα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 118 και 118α του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021, (σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο δράσης της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ) που είχαν αξιολογηθεί και χρηματοδοτηθεί μέσω των προσκλήσεων που αναφέρονται στο προοίμιο της Πρόσκλησης.