Πληροφόρηση και Επικοινωνία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία»

Προτεραιότητα :

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Κωδικός Πρόσκλησης:

9.179.1

Κωδικός ΟΠΣ:

7153

Ειδικός Στόχος:

Πληροφόρηση και επικοινωνία

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/03/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2026

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

3588512 €

Δικαιούχοι:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία»