Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για ωρίμανση του έργου «Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου

Προτεραιότητα :

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Κωδικός Πρόσκλησης:

9.181.1.1

Κωδικός ΟΠΣ:

9613

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

10/04/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

25/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

223200 €

Δικαιούχοι:

Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Με την παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για την τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  που αφορούν στην ωρίμανση των ενεργειών που άπτονται της υλοποίησης του έργου «Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου».