Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ

Προτεραιότητα :

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Κωδικός Πρόσκλησης:

9.182.2.9.1

Κωδικός ΟΠΣ:

7174

Ειδικός Στόχος:

Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)

Γεωγραφική περιοχή:

Ελλάδα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

25/01/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

25/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

580.000 €

Δικαιούχοι:

ΥΠΕΝ/ Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, που εμπίπτουν στο ακόλουθο πεδίο παρέμβασης της Προτεραιότητας 9 του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή» και συγκεκριμένα θα  χρηματοδοτηθεί δράση μέσω της οποίας θα δοθεί επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε δυνητικούς δικαιούχους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που έχουν να κάνουν με τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή».