Αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας

You are here:

Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της προώθησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, θα υλοποιηθούν δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Πρόκειται για νέα έργα διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρων σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ολοκλήρωση τμηματοποιημένων αντιπλημμυρικών έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθώς και έργα προστασίας από τις κατολισθήσεις.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την επίτευξη των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, εστιάζονται αφενός μεν στην κατανόηση και συστηματική παρακολούθηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στη χώρα, αφετέρου δε στην πρόληψη αλλά και την εξίσου αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.

Με τον τρόπο αυτό η χώρα θα είναι σε θέση να αναλάβει την πρώιμη δράση, δηλαδή την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, θα κατανοηθεί το φαινόμενο μέσω ολοκληρωμένης κλιματικής έρευνας και θα μπορεί να επιτευχθεί συντονισμός συνεκτικών πολιτικών και μέτρων προσαρμογής.