Παρουσίαση – Πρόγραμμα

You are here:

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26/08/2022 και αποτελεί το κύριο Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας στους βασικούς θεματικούς τομείς της Ενέργειας, της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, το Αστικό περιβάλλον (Αστική αναζωογόνηση, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Θόρυβος, Βιώσιμη πολυτροπική αστική μικροκινητικότητα), την Κυκλική Οικονομία – Διαχείριση Αποβλήτων, την Διαχείριση Υδάτων και Λυμάτων και την Προστασία της Βιοποικιλότητας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3,6 δις ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Προγράμματος συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, για: «Μία πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», θέτοντας τους εξής στρατηγικούς στόχους:

  • Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα
  • Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον
  • Τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα
  • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας
  • Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων

Οι ανωτέρω στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω συνολικά εννέα (9) Προτεραιοτήτων:

Προτεραιότητα 01 «Ενεργειακή απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ - Ενεργειακές Υποδομές» Ταμεία Συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής Ειδικοί Στόχοι: ΕΣ 2i - RS02.1. EΣ 2ii-RSO2.2. EΣ 2iii -RSO2.3. Διαθέσιμοι Πόροι Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.296.068.871,00 €
Προτεραιότητα 02
«Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»
Ταμεία Συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ & Ταμείο ΣυνοχήςΕιδικός Στόχος:
EX 2iv -RSO2.4.
Διαθέσιμοι Πόροι
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

444.057.442,00 €
Προτεραιότητα 03

«Αστική Αναζωογόνηση»

Ταμεία Συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ & Ταμείο ΣυνοχήςΕιδικός Στόχος:

ΕΣ 2vii - RSO2.7.

Διαθέσιμοι Πόροι
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

288.902.577,00 €

Προτεραιότητα 04

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων – Μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία»

Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής

Ειδικός Στόχος:

EΣ 2vi - RSO2.6.

Διαθέσιμοι Πόροι
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

795.534.204,00 €

Προτεραιότητα 05

«Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων»

Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής

Ειδικός Στόχος:

ΕΣ 2v -RSO2.5.

Διαθέσιμοι Πόροι
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

640.948.591,00 €

Προτεραιότητα 06

«Προστασία της Βιοποικιλότητας»

Ταμείο Συγχρηματοδότησης:

ΕΤΠΑ

Ειδικός Στόχος:

ΕΣ 2vii - RSO2.7.

Διαθέσιμοι Πόροι
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

73.692.264,00 €

Προτεραιότητα 07

«Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα»

Ταμείο Συγχρηματοδότησης:

ΕΤΠΑ

Ειδικός Στόχος:

ΕΣ 2viii -RSO2.8.

Διαθέσιμοι Πόροι
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

32.353.636,00 €

Προτεραιότητα 08

Τεχνική Βοήθεια -ΕΤΠΑ

Ταμείο Συγχρηματοδότησης:

ΕΤΠΑ

Διαθέσιμοι Πόροι
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

11.365.167,00 €

Προτεραιότητα 09

Τεχνική Βοήθεια -Ταμείο Συνοχής

Ταμείο Συγχρηματοδότησης:

Ταμείο Συνοχής

Διαθέσιμοι Πόροι
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

23.923.416,00 €

Το Πρόγραμμα υλοποιεί τις εθνικές πολιτικές Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας μέσω της χρηματοδότησης του ΥΠΕΝ και των εποπτευόμενων φορέων του π.χ. ΟΦΥΠΕΚΑ, άλλων Υπουργείων με συναφή αρμοδιότητα στα ανωτέρω θέματα πολιτικής, των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού και επιχειρήσεών τους όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οργανισμούς με αντικείμενο την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ερευνητικοί Οργανισμοί, Ιδιώτες και Νοικοκυριά.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, την απόφαση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος, καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σχετικά αρχεία