Προγραμματισμός προσκλήσεων

You are here:

Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, άρθρο 49 παρ. 2, στο πλαίσιο της διαφάνειας της υλοποίησης και της επικοινωνίας σχετικά με τα προγράμματα, η Διαχειριστική Αρχή δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος.

Στην δημοσίευση αναφέρονται ο τίτλος της πρόσκλησης, ο στόχος πολιτικής και ο ειδικός στόχος του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι, η γεωγραφική περιοχή αναφοράς, η διαθέσιμη συνολική δημόσια δαπάνη και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

Στόχος η έγκαιρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των ωφελούμενων προκειμένου να προετοιμάσουν και να ωριμάσουν τις προτάσεις που θα υποβάλλουν.

Σχετικά αρχεία