Στρατηγική επικοινωνίας του Προγράμματος

You are here:

Η επικοινωνία του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 έχει οριστεί με την Επικοινωνιακή Στρατηγική που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ουσία και το περιεχόμενο του Προγράμματος και συνάδει με τους στόχους του αναδεικνύοντας το ρόλο και τα οφέλη του. Παράλληλα, μέσα από αυτήν, αναδεικνύεται και η  συμβολή της EE στην προστασία και διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, την ενεργειακή μετάβαση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αστική αναζωογόνηση, τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας, δράσεις που αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Βασικές προτεραιότητες της επικοινωνιακής στρατηγικής του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, είναι η  άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές, η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της συμβολής της EE στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η διασφάλιση της διαφάνειας των πόρων και η υποστήριξη των δικαιούχων κατά την υλοποίηση των έργων ως προς την επικοινωνία και προβολή των αποτελεσμάτων των πράξεων που υλοποιούν.

Ο Οδηγός Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων του Προγράμματος σχετικά με την προβολή, την διαφάνεια, την επικοινωνία και περιλαμβάνει κωδικοποιημένες υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής και των Δικαιούχων των έργων, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060.

Σχετικά αρχεία