Επιτροπή Παρακολούθησης

You are here:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 συγκροτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2022 με Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5498/Β/24-10-2022) και ισχύει έτσι όπως τροποποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2023 (ΦΕΚ 2154/Β/03-04-2023).

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» καθώς και την έγκριση της εξειδίκευσής του, μέσω τακτικών συνεδριάσεων και γραπτών διαδικασιών.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Ειδικός Γραμματέας  Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής και μέλη της με δικαίωμα ψήφου οι παρακάτω:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης και συντονισμού

(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ

(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου: εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εκπρόσωποι των υπηρεσιών της ΕΑΣ και της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΝ, εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων, του  Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της περιόδου 2021-2027 και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, εκπρόσωποι φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος, εκπρόσωποι ΕΔΕΥΑ και Δικτύου ΦΟΔΣΑ, εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, εκπρόσωποι οικολογικών οργανώσεων και ΜΚΟ, εκπρόσωποι των Εθνικών Αρχών Διαφάνειας, Προσβασιμότητας και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα παρακάτω διαθέσιμα αρχεία.

Σχετικά αρχεία