Αξιολόγηση Προγράμματος

You are here:

Η Αξιολόγηση της επίδοσης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 κατά τη διάρκεια υλοποίησης, συμβάλλει στη μέτρηση της συνολικής επίδοσης των Ταμείων αναφοράς (ΕΤΠΑ, ΤΣ) πάνω σε δείκτες και κριτήρια όπως, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή και ενωσιακή προστιθέμενη αξία, καθώς και συμμετοχικότητα, μη διακριτική μεταχείριση και προβολή, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει Σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του Προγράμματος. Ο ρόλος του Σχεδίου αξιολόγησης είναι κεντρικός για τη διασφάλιση της εφαρμογής των αξιολογήσεων ποιότητας και της αποτελεσματικής χρήσης του από τη Διαχειριστική Αρχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος έως το τέλος του 2024 και εκ των υστέρων αξιολόγηση έως τα τέλη του 2031.

Το Κράτος-Μέλος υποχρεούται να ολοκληρώσει έως τα τέλη Ιουνίου 2029 μια αξιολόγηση για το Πρόγραμμα για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός του.

Σχετικά αρχεία