Έργα Στρατηγικής Σημασίας

You are here:

Στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 έχουν συμπεριληφθεί παρεμβάσεις στρατηγικής σημασίας που στοχεύουν σε πολύπλευρα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Οι προβλεπόμενες πράξεις στρατηγικής σημασίας αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού αποθέματος, να συνεισφέρουν στη θωράκιση της χώρας έναντι της κλιματικής αλλαγής, να συμβάλουν στην αστική αναζωγόνηση, να προάγουν την ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πνεύμα της κυκλικής οικονομίας,  να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνουν τα ελληνικά νησιά με τη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου αειφόρου ανάπτυξης στον ελληνικό νησιωτικό χώρο και να συμβάλουν στη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα.

Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πράξεων ως στρατηγικής σημασίας αφορούν στο μέγιστο δυνατό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμά τους, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που επιδιώκει μια πιο Πράσινη Ευρώπη, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής .

Σχετικά αρχεία