Πιλοτικά προγράμματα ολιστικής διαχείρισης υδατικών πόρων (Ρέθυμνο, Κορινθιακός και Σαρωνικός Κόλπος, Αλεξανδρούπολη και Κασσάνδρα

You are here:

Ανάμεσα στους στόχους του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η προώθηση της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των υδατικών πόρων, μια πρωτοβουλία που έχει τη φιλοδοξία να προωθήσει μια αλλαγή παραδείγματος στον σχεδιασμό και την προετοιμασία έργων στον τομέα των υδάτων.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο το σύνολο των αναγκών των περιοχών εφαρμογής με βασικούς πυλώνες παρέμβασης:

  • Την εξασφάλιση ασφαλούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού.
  • Τη διασφάλιση βιώσιμης διαχείρισης λυμάτων και ιλύος.
  • Τη διασφάλιση βιώσιμης διαχείρισης αστικών όμβριων υδάτων και διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας.
  • Τον εκσυγχρονισμό και αυξημένη αποδοτικότητα στη διαχείριση και τη λειτουργία του συστήματος και του ενεργειακού αποτυπώματος του τομέα.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων έργων στην περιοχή εξυπηρέτησης ενσωματώνοντας πολλαπλές δραστηριότητες όπως ύδρευση, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση όμβριων υδάτων, διαχείριση λάσπης, επαναχρησιμοποίηση, ψηφιοποίηση, μέτρηση/τηλεμετρία, ενεργειακή απόδοση, σύνδεση με δίκτυα κλπ.

Ο στόχος της ανάπτυξης των πιλοτικών έργων με ολιστική προσέγγιση στον κύκλο του νερού στην περιοχή εξυπηρέτησης είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου πλαισίου που θα επιτρέπει τον σωστό εντοπισμό των μειονεκτημάτων των υπηρεσιών ύδρευσης, την ιεράρχηση των βασικών προβλημάτων, τη διαμόρφωση των τεχνικών λύσεων (επιλογές) και επιλέγοντας τα καλύτερα από τεχνικής, περιβαλλοντικής, κλιματικής και κόστους-οφέλους προοπτική. Περαιτέρω, στόχος είναι να αποδειχθεί η οικονομική βιωσιμότητα και η τεχνική ικανότητα του παρόχου υπηρεσιών για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της υποδομής που υλοποιείται στο έργο.

Ως περιοχές παρέμβασης των συγκεκριμένων Πρότυπων Ολιστικών Προγραμμάτων επιλέχτηκαν, πιλοτικά,   ο Υγρότοπος Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, ο Κορινθιακός και Σαρωνικός κόλπος, το Ρέθυμνο και η βόρεια παραλιακή ζώνη του Δήμου Κασσάνδρας.

Τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ολιστικών προγραμμάτων θα αποτελέσουν και τον οδηγό για αντίστοιχα έργα από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.