Πρωτοβουλία «GR-eco ISLANDS»

You are here:

Το Πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027 θα διαχειριστεί την υλοποίηση των δράσεων του Αναπτυξιακού Στρατηγικού Πλαισίου για τα ελληνικά νησιά “GR-eco Islands”, όπως θεσπίστηκε στον Κλιματικό Νόμο (ν. 4936/2022).

Η εν λόγω πρωτοβουλία προσβλέπει στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης διεθνούς εμπειρίας, ώστε, ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές, να προτάξει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά και τη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου αειφόρου ανάπτυξης στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη μετάβαση των νησιών της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα με παράλληλη τόνωση των τοπικών οικονομιών, με προτεραιότητα σε αυτά με το μικρότερο πληθυσμό, τα πιο απομακρυσμένα ή/και χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα. Έτσι η οικονομική τους ανάπτυξη επιχειρείται να διασυνδεθεί άμεσα με την αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή τους αυτάρκεια, με την αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, την κυκλική οικονομία, κ.ο.κ.. Οι βασικοί τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνουν την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, το ψηφιακό μετασχηματισμό των νησιών, τη συνδεσιμότητα καθώς και τον τουρισμό.

Η διασφάλιση της συνοχής του προγραμματισμού θα εξασφαλιστεί με την ενεργοποίηση ενός πλαισίου συντονισμού / διακυβέρνησης που θα υποστηρίξει την εφαρμογή της γενικότερης στρατηγικής με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων. Έχει συσταθεί  Επιτροπή Καθοδήγησης (Steering Committee) η οποία θα αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των συναρμόδιων Υπουργείων, τον Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ και τους αρμόδιους Περιφερειάρχες, καθώς και Επιτροπή Συντονισμού και υποστήριξής της. Ο σχεδιασμός θα βασίζεται σε bottom up προσέγγιση με αποδοχή της στρατηγικής από τοπικές κοινωνίες και διαμόρφωση ειδικών δράσεων ανά νησί.

Οι διαθέσιμοι πόροι του ΠΕΚΑ 2021-2027 για την Πρωτοβουλία αυτή ανέρχονται σε 100Μ€ Δημόσιας Δαπάνης. Στη δράση αυτή θα συμβάλλουν χρηματοδοτικά και το Πρόγραμμα ΔΑΜ, καθώς και τα ΠΕΠ. 

Η στρατηγική των GR-eco islands αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη νησιωτική Ελλάδα να συνταχθεί συνολικά με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές επιταγές για τον περιορισμό των ρύπων και την αειφόρο ανάπτυξη, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος.