Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος

You are here:

Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της προώθησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα υποστηριχθεί από το ΠΕΚΑ 21-27 ένα πλέγμα δράσεων όπως:

  1. Δράση ανακαίνισης και λειτουργικής επανένταξης ιδιωτικών κτιρίων με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα μεγάλη αρχιτεκτονική αξία (πρόγραμμα ΔΙΑΤΗΡΩ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) που θα στοχεύει σε τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση ή σε τουλάχιστον 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σε κάθε περίπτωση με την αναβάθμιση σε 2 ενεργειακές κλάσεις. Το πρόγραμμα ΔΙΑΤΗΡΩ θα αφορά σε παρεμβάσεις τόσο σε χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ιδιωτικά κτίρια ή/και μνημεία ή ιστορικά κτήρια εντός ιστορικών τόπων και παραδοσιακών οικισμών, όσο και σε κτίρια που δεν έχουν ακόμα χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ή μνημεία, αλλά φέρουν αρχιτεκτονικά στοιχεία που χρήζουν προστασίας, π.χ. μεσοπολεμικές πολυκατοικίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα υπάρξει προτεραιοποίηση έργων από τον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ, βασιζόμενη σε καθαρά κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θα διαμορφώσουν τα ποσοστά επιδότησης (μεθοδολογία παρόμοια με το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) των ιδιωτικών κτιρίων. Παράλληλα θα είναι υποχρεωτική η αυστηρή τήρηση των αρχιτεκτονικών και αισθητικών απαιτήσεων ανακαίνισης των κτιρίων, όπως ορίζονται από τα ΠΔ χαρακτηρισμού τους. Στην υλοποίηση αυτών των δράσεων καθοριστική θα είναι η συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού. 
  2. Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τριτογενούς (συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών καταλυμάτων) και δευτερογενούς τομέα που αφορούν σε κτιριακές υποδομές (κέλυφος και συστήματα), συστήματα αυτοπαραγωγής και διανομής ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής). Οι δράσεις θα στοχεύουν σε τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση ή σε τουλάχιστον 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  3. Δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων κατοικιών (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ). Το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αφορά δράσεις για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση κριτήρια που σχετίζονται με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της πρότασης και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Οι παρεμβάσεις και ο ενεργειακός στόχος του κάθε έργου καθορίζονται από την ex ante ενεργειακή επιθεώρηση.
  4. Δράσεις Ενεργειακής αναβάθμισης α. δημοσίων κτιρίων (μεγάλα δημόσια κτίρια, κτίρια κεντρικής διοίκησης, δημαρχεία, κ.α.), καθώς και β. έργα ανακαίνισης και λειτουργικής επανένταξης κτιρίων του Δημοσίου (ΔΙΑΤΗΡΩ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα μεγάλη αρχιτεκτονική αξία που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα που θα στοχεύουν σε τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση ή/και τουλάχιστον 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γ. δράσεις ολοκλήρωσης ενεργειακών αναβαθμίσεων σε νοσοκομεία (από τμηματοποιημένα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020)

Σχετικά αρχεία