Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και Σχεδίων Δράσης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως ισχύει

Κωδικός ΟΠΣ:

6003752

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 03 "Αστική Αναζωογόνηση"

Ειδικός στόχος:

vii.Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Δράση:

077. Μέτρα για την ποιότητα του αέρα και για τη μείωση του θορύβου

Πεδίο Παρέμβασης:

077

Ταμείο:

ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:

2.420.190,58 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

70.24 %

Δικαιούχος:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ημερομηνία ένταξης:

20/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

10/03/2023

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Σχετικά αρχεία