Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Δημακοπούλου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωδικός ΟΠΣ:

6004533

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 01 "Ενεργειακή απόδοση – Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές"

Ειδικός στόχος:

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Δράση:

1.1.44.1: Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων

Πεδίο Παρέμβασης:

044

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός:

1.240.000,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

60 %

Δικαιούχος:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία ένταξης:

28/04/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/12/2023

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

30/03/2026

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής

Σχετικά αρχεία