Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας

Κωδικός ΟΠΣ:

6005171

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Ειδικός στόχος:

RS2O2.5. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Δράση:

064 "Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)"

Πεδίο Παρέμβασης:

064

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

6.345.310,84 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Ημερομηνία ένταξης:

10/04/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

15/02/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Σχετικά αρχεία