Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την Υλοποίηση του Έργου Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των Υδάτων των Λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) 2024-2029

Κωδικός ΟΠΣ:

6005123

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Ειδικός στόχος:

RS2O2.5. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Δράση:

064 "Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)"

Πεδίο Παρέμβασης:

064

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

11.260.951,44 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικής Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ)

Ημερομηνία ένταξης:

14/05/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/01/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Σχετικά αρχεία