Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ19

Κωδικός ΟΠΣ:

6012124

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ειδικός στόχος:

2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Δράση:

2.4.58.2 "Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας"

Πεδίο Παρέμβασης:

58

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

124.187.612,29 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων - Δ19

Ημερομηνία ένταξης:

21/05/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

21/02/2022

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λασιθίου