Κατεπείγουσα Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Μαντουδίου

Κωδικός ΟΠΣ:

6004238

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 02 "Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή"

Ειδικός στόχος:

2.iv "Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα"

Δράση:

2.4.58.2 "Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας"

Πεδίο Παρέμβασης:

58

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

17204000 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Ημερομηνία ένταξης:

19/12/2023

Ημερομηνία Έναρξης:

01/07/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2025

Γεωγραφική περιοχή:

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Σχετικά αρχεία