Καθαρισμός, Άρση Προσχώσεων και Αποκατάσταση Βλαβών Τεχνικών Έργων Ρεμάτων Δήμου Καρύστου από την Κακοκαιρία “ΜΠΑΛΟΣ”

Κωδικός ΟΠΣ:

6006999

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ειδικός στόχος:

RS2O2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Δράση:

058 "Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)"

Πεδίο Παρέμβασης:

058

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

14.880.000,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Δήμος Καρύστου

Ημερομηνία ένταξης:

25/04/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

17/06/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σχετικά αρχεία