Λειτουργικά Έξοδα και Προμήθειες της Υποδιεύθυνσης Προγράμματος “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ»

Κωδικός ΟΠΣ:

6006875

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 09 "Τεχνική Βοήθεια"

Ειδικός στόχος:

181 - 182

Δράση:

9.180.2.9.1- "Προετοιμασία, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Έλεγχος", "Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων", "Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων"

Πεδίο Παρέμβασης:

181 - 182

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

1.000.000,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Ημερομηνία ένταξης:

01/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

22/12/2021

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2027

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής

Σχετικά αρχεία