Οργάνωση Συνάντησης Εργασίας ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ για τον απολογισμό δράσεων έτους 2023 και τον προγραμματισμό δράσεων έτους 2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6005157 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ:

6005157

Έκδοση:

2.0

Προτεραιότητα:

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Ειδικός στόχος:

RS2O2.1. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Δράση:

Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

Πεδίο Παρέμβασης:

181 - 182

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

14.500 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Ημερομηνία ένταξης:

16/01/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

19/01/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

30/06/2024

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Σχετικά αρχεία