Οργάνωση Συνάντησης Εργασίας ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ για τον απολογισμό δράσεων έτους 2023 και τον προγραμματισμό δράσεων έτους 2024

Κωδικός ΟΠΣ:

6005157

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 09 "Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - ΤΣ"

Δράση:

9.180.2.9.1- "Προετοιμασία, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Έλεγχος"

Πεδίο Παρέμβασης:

181 - 182

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

14.500,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Ημερομηνία ένταξης:

16/01/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

19/01/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/03/2024

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής

Σχετικά αρχεία