Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Κωδικός ΟΠΣ:

6005097

Έκδοση:

1.0

Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 05 "Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων"

Ειδικός στόχος:

v. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Δράση:

064. "Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)"

Πεδίο Παρέμβασης:

064

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

18.237.874,68 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Ημερομηνία ένταξης:

22/03/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/01/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Σχετικά αρχεία