Παρακολούθηση της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης κατά την ΠΠ 2021-2027

Κωδικός ΟΠΣ:

6006528

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Ειδικός στόχος:

RS2O2.5. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Δράση:

064 "Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)"

Πεδίο Παρέμβασης:

064

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

225.276,26 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

Ημερομηνία ένταξης:

11/04/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/04/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία