«Παρακολούθηση της Ποιότητας των Υδάτων κολύμβησης στην Περιφέρεια Κρήτης, κατά την ΠΠ 2021- 2027

Κωδικός ΟΠΣ:

6006302

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Ειδικός στόχος:

RS2O2.5. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Δράση:

064 Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων

Πεδίο Παρέμβασης:

064

Ταμείο:

Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός:

270.289,00 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

85 %

Δικαιούχος:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ημερομηνία ένταξης:

25/04/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

01/04/2024

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2029

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Κρήτης

Σχετικά αρχεία