Υπογείωση Εναερίων Δικτύων Μέσης (ονομαστική τάση λειτουργίας 20.0000 V) και Χαμηλής Τάσης (ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V) εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Πεντέλης και Όμορων Δήμων)

Κωδικός ΟΠΣ:

6001841

Έκδοση:

01

Προτεραιότητα:

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Ειδικός στόχος:

RS2O2.3. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)

Δράση:

Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης

Πεδίο Παρέμβασης:

053

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός:

18.013.447,48 €

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:

60 %

Δικαιούχος:

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας; Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

Ημερομηνία ένταξης:

26/04/2024

Ημερομηνία Έναρξης:

19/05/2021

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:

31/12/2026

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής

Σχετικά αρχεία