Οδηγίες προς Δικαιούχους του Προγράμματος για την Τήρηση των Υποχρεώσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης/Σήμανσης των Πράξεων