Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων ‘Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή’ και ‘Πολιτική Προστασία’ (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι δύο (22) θέσεων:

  • Δεκαοχτώ (18) θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) και
  • Τεσσάρων (4) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να συμπληρώσουν τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην Πρόσκληση:

  1. Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες
  2. Αίτηση Υποψηφιότητας

και να τα αποστείλουν με την ένδειξη:

«ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων ‘Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή’ και ‘Πολιτική Προστασία’»

  • είτε έντυπα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 17:00, στην ΕΥΔ Προγραμμάτων ‘Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή’ και ‘Πολιτική Προστασία’ στη διεύθυνση Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527 Αθήνα, 1ος όροφος,
  • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση peka-polpro@mou.gr.

Δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ) θα ζητηθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.