Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2x500MW, Κρήτη – Αττική / 2ο στάδιο» τμηματοποιημένο έργο (MIS 5217607) της ΠΠ 2014-2020

Προτεραιότητα :

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Κωδικός Πρόσκλησης:

1.3.53.2

Κωδικός ΟΠΣ:

10453

Ειδικός Στόχος:

iii. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κρήτης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

03/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/05/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

250.136242 €

Δικαιούχοι:

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής ΑΡΙΑΔΝΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται έργα για «Επενδύσεις σε έξυπνα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και ψηφιοποίηση των ενεργειακών συστημάτων, με κίνητρα για τη συμμετοχή τελικών καταναλωτών».
Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στην δυνατότητα χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης του Μεγάλου Έργου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με CCI 2020GR16RFMP001 και τίτλο “Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2x500MW, Κρήτη – Αττική / 1ο στάδιο” το οποίο εγκρίθηκε από την ΕΕ με την Απόφαση C(2024) 1060 final / 14.02.2024.