Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα

Προτεραιότητα :

03 Αστική Αναζωογόνηση

Κωδικός Πρόσκλησης:

3.7.77.1

Κωδικός ΟΠΣ:

5152

Ειδικός Στόχος:

Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/11/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

3000000 €

Δικαιούχοι:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξης που θα συμβάλλει στη συμμόρφωση της χώρας με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2015/996 για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου σε πολεοδομικά συγκροτήματα, ενώ με τα αντίστοιχα Σχέδια Δράσης θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα περιβαλλοντικού θορύβου. Σημειώνεται ότι αντίστοιχο έργο είχε ενταχθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και πρόκειται να μεταφερθεί στην νέα προγραμματική περίοδο για να ολοκληρωθεί στο σύνολό του.
Μέσω της πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν αφενός μεν ο χαρτογραφικός προσδιορισμός της έκθεσης στον θόρυβο – μέσω εκπόνησης Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), – αφετέρου δε η ενημέρωση των πληθυσμών και ο σχεδιασμός και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) σε τοπικό επίπεδο. Η χρηματοδότηση θα αφορά στην κατάρτιση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Βόλου και Ηρακλείου και στην ανάπτυξη αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων περιβαλλοντικού θορύβου στις εν λόγω περιοχές.

Πρόσκληση σε Ισχύ